Artyści Uliczni

Zasady prezentacji

Artyści uliczni mogą prezentować swoją twórczość na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto na podstawie odpowiednio:

– umowy zawartej z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (dotyczy: Rynku Głównego, Rynku Małego, Placu Szczepańskiego, Plant Krakowskich, Bulwarów Wiślanych)

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: (12) 616 92 52
Procedura SA-9
(Pełna treść procedury)

– albo decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dotyczy dróg publicznych i pozostałych terenów)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
Telefon: (12) 616 70 23
Procedura ZDMK-69
(Pełna treść procedury)

Podstawą do wydania decyzji albo zawarcia umowy, o których mowa jest pozytywna opinia Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507.), zwanego dalej „Zespołem”.
Sekretariat Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
Ul. Św. Krzyża 1
31-004 Kraków
E-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 616 11 29 lub 616 11 24

Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych

Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działa na obszarze objętym nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507.).

Terminy spotkań Zespołu ustalane są w zależności od potrzeb, spotkania odbywają się jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O dokładnej dacie najbliższego spotkania zainteresowani artyści informowani są po zgłoszeniu chęci zaprezentowania swojej twórczości przed Zespołem.
Zespół ocenia i opiniuje występy wyłącznie tych artystów ulicznych, którzy przed terminem spotkania Zespołu złożyli odpowiedni wniosek do Zarządcy/Udostępniającego teren.

Zespół opiniuje pod względem artystycznym i estetycznym prezentacje artystów, definiowanych zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, z 2020 r. poz. 875 i 2320, z 2021 r. poz. 423, 432, 619, 1621 oraz 1834), oraz wszelkie pozostałe prezentacje lub aktywności wykonywane przez inne osoby – odbywające się w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto,

Przez występy artystów ulicznych rozumie się wyłącznie prezentacje twórczości artystów lub zespołów artystów (muzycznych, tanecznych, teatralnych) i inne pozostałe prezentacje lub aktywności wykonywane przez osoby nie będące artystami, nie będące bezpośrednią formą sprzedaży.

Zespół wydaje opinię co do występu na podstawie oceny prezentacji twórczości dokonanej przez artystę lub zespół artystów podczas osobistego wykonania.

Osobiste wykonanie przed Zespołem następuje w takich strojach i kostiumach oraz z wykorzystaniem takich instrumentów i przedmiotów, jak w przypadku ewentualnych przyszłych występów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Przy ocenie występu Zespół bierze pod uwagę w szczególności:

 • poziom artystyczny,
 • prezencję, rozumianą jako wygląd i sposób zachowania się wykonawcy,
 • rekwizyty oraz stroje i kostiumy, wykorzystywane podczas występu,
 • ewentualne zgłoszenia o uciążliwościach dla otoczenia powodowanych przez dotychczasowe występy artysty ulicznego oraz informacje o przestrzeganiu przez niego wcześniejszych umów lub decyzji zajęcia terenu.

W czasie osobistego wykonania muzycy instrumentaliści i wokaliści powinni przedstawić Zespołowi listę repertuarową wykonywanych przez siebie utworów muzycznych. Lista powinna zawierać taką liczbę utworów, które pozwolą wypełnić godzinną prezentację, bez powtarzania utworów.

W celu odpowiedniej oceny prezentacji Zespół ma prawo do dowolnego wyboru utworów z listy repertuarowej.

Prezentacja kostiumu lub stroju, nie będąca elementem występu artysty ulicznego jest opiniowana przez Plastyka Miasta. Pozytywna opinia Plastyka jest podstawą do wydania decyzji albo zawarcia umowy (o której mowa na początku).

Zespół w wydanej opinii może zawrzeć sugestie dotyczące miejsca do ewentualnego występu, biorąc pod uwagę rodzaj twórczości, a w przypadku muzyków – repertuar i wykorzystywane instrumenty muzyczne.

Występy artystów ulicznych, możliwe są w całym obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, z następującymi ograniczeniami:

 • zakaz występów na ul. Kanoniczej, ul. Grodzkiej i ul. Floriańskiej (w tym również w Bramie Floriańskiej i jej najbliższym sąsiedztwie, z dopuszczeniem występów od strony Plant Krakowskich),
 • w Rynku Głównym występy dopuszczalne są wyłącznie w poniższych lokalizacjach:
  • przy kościele Św. Wojciecha, na wprost wylotu ul. Grodzkiej,
  • przy Sukiennicach, na wprost wylotu ul. Św. Jana,
  • przy Wieży Ratuszowej od strony Sukiennic.

W Rynku Głównym dopuszczalne są również występy zespołów muzycznych, które podczas swoich prezentacji zmieniają lokalizację, poruszając się po chodniku wzdłuż pierzei.

UWAGA:

 • Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.): „Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Ust. 2 tego artykułu wymienia wyjątki od zakazu: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu”. W związku z powyższym informuje się, że na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto zabronione jest używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających przez artystów ulicznych podczas prezentacji swojej twórczości.
 • Zespół nie opiniuje incydentalnych jednorazowych prezentacji twórczości. Takie prezentacje wymagają jednakże uprzedniego uzgodnienia z właściwym zarządcą terenu/udostępniającym teren (odpowiednio: Zarząd Dróg Miasta Krakowa albo Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa).
Logo kontrastowe Park Kulturowy Stare Miasto