Podstawy Prawne

Uchwała o PKNH

Parki kulturowe są szczególną formą ochrony zabytków wskazaną w art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przepisami szczególnymi wskazanej ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, może na podstawie uchwały utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W uchwale określa się nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mogą dotyczyć: prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej. Dodatkowo w uchwale można regulować kwestie zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, składowania lub magazynowania odpadów, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Mając powyższe wytyczne na względzie Rada Miasta Krakowa podjęła 20 listopada 2019 r. uchwałę Nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta, w którym wskazała podstawowe cele utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta oraz określiła niezbędne z punktu widzenia przepisów o ochronie zabytków ograniczenia i zakazy dotyczące prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych, działalności polegającej na organizowaniu imprez oraz prowadzenia występów artystów ulicznych, lokalizowaniu tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i reklam, instalowaniu urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia, składowania i magazynowania odpadów oraz prowadzenia pozostałej działalności handlowej i usługowej.

Treść uchwały:

BIP UMK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Plan ochrony PKNH

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.

Mając powyższe na uwadze, Prezydent Miasta Krakowa, na etapie początkowym prac związanych z powstaniem Parku Kulturowego Nowa Huta ogłosił przetarg na utworzenie projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”. W ramach tego postępowania opracowanie projektu zlecono zespołowi naukowców z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Myczkowskiego. Ten sam zespół w 2013 r. został laureatem Nagrody Miasta Krakowa za zrealizowanie „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. Projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” posłużył następnie do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta, które odbyły się w czerwcu 2017 r. Zarówno opracowany projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, jak i wynik konsultacji społecznych stały się podstawą do określenia przedmiotu ochrony dla przedmiotowego parku kulturowego, jak również do określenia celów i pożądanego w przyszłości zagospodarowania tego cennego obszaru.

Przygotowany dokument został zaaprobowany uchwałą Nr XXXV/901/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”.

Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta stanowi wynik całokształtu prac wskazanego zespołu naukowców i jest dopełnieniem regulacji zawartych w przygotowanym projekcie uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta.

„Plan ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” określa sposób gospodarowania, zarządzania i urządzania obszaru dawnej „starej” Nowej Huty. Jednocześnie jest także wyrazem woli i determinacji samorządu Miasta Krakowa co do ustanowienia zasad gospodarowania na obszarze Nowej Huty, bardziej precyzyjnych, niż wynikać to może z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie i uchwalenie przez samorząd takich specjalnych zasad stosuje się na obszarach o wyjątkowych, występujących wspólnie, wartościach kulturowych i naturalnych, jako sposób wdrożenia zasad zintegrowanej ochrony i pełnej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na tym niezwykłym w swojej postaci krajobrazowej obszarze.

Plan ochrony stanowi motywację i równocześnie uszczegółowienie zapisów planu miejscowego w zakresie ochrony i kształtowania wizerunku miasta, jednak nie jest dokumentem tożsamym z planem miejscowym. Stanowi, dopuszczone prawem jego rozwinięcie i uszczegółowienie.

LINK do treści uchwały o zatwierdzeniu Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta.

LINK do samego Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta z podziałem na poszczególne jego części.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Podstawą wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa przepisów dotyczących utworzenia oraz funkcjonowania Parku Kulturowego Nowa Huta jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta reguluje również kwestię ochrony konserwatorskiej, wykonywanej względem obiektów zabytkowych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

LINK do treści ustawy (ISAP).

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych reguluje m.in. kwestię zajęcia pasa drogowego pod prowadzenie ogródków gastronomicznych zlokalizowanych w obszarze dróg publicznych.

LINK do treści ustawy (ISAP).

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane reguluje kwestie uzyskiwania zgód administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych, np. pozwoleń na budowę niezbędnych do uzyskania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

LINK do treści ustawy (ISAP).

Uchwała Krajobrazowa

1 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. uchwały krajobrazowej, która umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na całym obszarze gminy. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie Krakowa mają obowiązek sprawdzać, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie miasta.

Informacji dot. zasad wynikających z tzw. uchwały krajobrazowej udziela Wydział Architektury i Urbanistyki UMK

Infolinia nr telefonu 12 616 8123, w godz. od 8:30 do 14:30

Kontakt mailowy w zależności od usytuowania obiektu reklamowego:

Treść uchwały:

BIP UMK

Poprawność szyldu można sprawdzić samodzielnie

W portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa umieszczono kalkulator, który ma na celu ułatwienie stosowania uchwały krajobrazowej. Zawarte w nim pytania pozwalają:

  • określić typ nośnika reklamowego
  • przyporządkować jego lokalizację do konkretnej strefy wydzielonej w obszarze miasta
  • przyporządkować nośnik do określonego w uchwale sposobu sytuowania na obiekcie budowlanym albo na totemie
  • sprawdzić parametry weryfikowanego szyldu przy uwzględnieniu innych koniecznych do weryfikacji danych.

Z kwestionariusza można korzystać na stronie internetowej peu.um.krakow.pl/szyldy. Dodatkowo z formularza można skorzystać poprzez link w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=22515

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta