Imprezy w przestrzeni publicznej

Organizacja przedsięwzięć plenerowych

Na ulicy Szerokiej i w parkach miejskich dopuszcza się możliwość organizacji wyłącznie przedsięwzięć plenerowych mających szczególne znaczenie historyczne, kulturowe i wizerunkowe dla Krakowa, a na placach również kiermaszów, targów i giełd tematycznych.

Przeprowadzenie przedsięwzięcia plenerowego na obszarach placów, ulicy Szerokiej i parków miejskich wymaga uzgodnienia lub uzyskania opinii zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa oraz zawarcia stosownej umowy na udostępnienie miejsca pod imprezę.

Informacje o planowanym przedsięwzięciu plenerowym zgłasza do Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa zarządca terenu, na którym ma się odbyć wydarzenie.

Wykazy imprez stałych

 • Zarządzenie 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.12.2019 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie (Link do Zarządzenia)
 • Zarządzenie 3363/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury (Link do Zarządzenia)

Udostępnienie miejsca pod imprezę

W celu realizacji wydarzenia konieczne jest zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków lub Prezydentem Miasta Krakowa działającego w imieniu Skarbu Państwa albo uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) oraz pozytywna opinia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa.

Uzyskaj informację:

Wydział Spraw Administracyjnych
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 92 34

Procedura SA-41 Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia (Pełna treść procedury).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat.dp@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-69 Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (do 3 dni w miesiącu oraz towarzyszący imprezom i wydarzeniom bez względu na czas ich trwania) z wyłączeniem miejsc handlowych uzyskiwanych w drodze losowania (LINK).

 

ZCZDK

Od 2020 r. funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa zespół pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, w skrócie: Centrum Dziedzictwa. Jego zadaniem jest sprawne zarządzanie krajobrazem kulturowym i zasobami dziedzictwa kulturowego oraz wdrażanie rekomendacji ustanowionych przez UNESCO dla szczególnie wrażliwych obszarów miast historycznych.

Najważniejszym przedmiotem działania Centrum Dziedzictwa jest dokonywanie uzgodnień i opiniowanie imprez, które odbywają się na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego strefie buforowej, obszarach parków kulturowych (Stare Miasto, Nowa Huta, Kazimierz ze Stradomiem) oraz na Błoniach Krakowskich. Przede wszystkich chodzi o przedsięwzięcia organizowane na Rynku Głównym, Małym Rynku, placu Szczepańskim, placu Wolnica, Błoniach Krakowskich, Bulwarach Wisły, placu Wielkiej Armii Napoleona, Alei Róż, Rynku Podgórskim i placu przy Nowohuckim Centrum Kultury.

Centrum Dziedzictwa, któremu przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Pan Robert Piaskowski dokonuje analizy i oceny wszystkich istotnych zagadnień, związanych z organizacją imprez, mając na względzie w szczególności takie kwestie jak: temat i cel imprezy, termin, lokalizacja, aranżacja przestrzenna, elementy wyposażenia, reklamy, formy prezentacji sponsorów, asortyment handlowy, komunikacja i wjazd pojazdów oraz porządek i czystość.

Decyzja o powołaniu Centrum Dziedzictwa jest reakcją na coraz liczniej pojawiające się zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu różnego rodzaju wydarzeń oraz odpowiedzią na uwagi i postulaty mieszkańców, dotyczące zmniejszenia ilości imprez organizowanych w ścisłym centrum Krakowa oraz odciążenia w tym zakresie obszaru Starego Miasta. Zadaniem Centrum Dziedzictwa jest zadbanie o podniesienie jakości przedsięwzięć odbywających się w przestrzeni publicznej przede wszystkim pod względem estetycznym i organizacyjnym, co dotyczy zarówno imprez cyklicznych, uwzględnionych w tzw. wykazach imprez stałych, jak i wszelkich innych wydarzeń. Zasady opiniowania i uzgodnień dotyczą również produkcji audiowizualnych, w szczególności filmowych, reklamowych i teledysków realizowanych na placach i ulicach Miasta.

Zarządzenie nr 3291/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania. Czytaj więcej: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/3291/

Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa
ul. Św. Krzyża 1
33-332 Kraków
Telefon: 616 19 22

Promowanie imprez w przestrzeni publicznej

 • Organizatorzy imprez mogą stosować na elewacjach budynków chorągwie, chorągiewki, proporczyki i banery na czas trwania imprez oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy oraz do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu (ekspozycja nie może przekraczać 30 dni).
 • Możliwe jest również umieszczenie w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami banerów towarzyszących odbywającym się imprezom. Instalacja taka wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi lub zarządcy terenu.
 • Dopuszczalna jest lokalizacja tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
  o wysokości całkowitej do 3,5 m, na czas trwania imprez oraz na czas montażu i demontażu
  w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy oraz do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu (ekspozycja nie może przekraczać 30 dni).
 • W przypadku plenerowych przedsięwzięć sportowych dopuszczalna jest lokalizacja tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na Bulwarach Wiślanych – na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu, w okresie jednego dnia przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego oraz do jednego dnia po jego zakończeniu.
 • Na terenie parku kulturowego wprowadzono zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, z dopuszczeniem ich używania w przypadkach określonych w przepisach odrębnych.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

 • W przypadku imprezy innej niż impreza masowa opracować i przedłożyć dokumentację/projekt pod względem ochrony przeciwpożarowej, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawierającą załącznik graficzny przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych obiektów. Wykaz rzeczoznawców dostępny jest na stronach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Organizator może skorzystać z ww. wykazów i wybrać rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
  *Uwaga. W przypadku imprez masowych dopełnić wszelkich obowiązków wynikających z odrębnych przepisów (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870, Dz. U. z 2019 r. poz. 61, poz. 125).
 • Dekoracja imprezy powinna być zgodna z ww. projektem.
 • Drogi przejścia pomiędzy obiektami na imprezie – należy wprowadzić ciągi ewakuacyjne, uporządkować przejścia i zwiększyć odległości pomiędzy ciągami kiosków do min. 8 m tak, aby w razie zagrożenia był swobodny dostęp dla służb. Ww. drogi, przejścia i ciągi należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Ograniczyć ilość grilli do dwóch sztuk umieszczonych na zewnętrznej granicy imprezy (wzdłuż jezdni). Grille zwrócone frontem do wnętrza imprezy.
 • Stosować grille elektryczne.
 • Odsunąć kioski od grilli i pozostawić swobodny dostęp do stoisk gastronomicznych wyłącznie od strony płyty placu.
 • Dopuszcza się wystawki na terenie imprezy. Wystawki należy umieścić bezpośrednio przy stoiskach handlowych tak, aby pomiędzy ciągami zachować odstęp min. 8m, o czym mowa powyżej.
 • Scena – w przypadku imprezy innej niż impreza masowa należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych odległość od Sukiennic oraz rodzaj materiału, z którego winna być wykonana scena*. Dopuszcza się wyłącznie stosowanie konstrukcji scenicznej posiadającej atesty.
  *Uwaga. W przypadku imprez masowych dopełnić wszelkich obowiązków wynikających z odrębnych przepisów (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870, Dz. U. z 2019 r. poz. 61, poz. 125),
 • Stoiska handlowe – konstrukcje oraz elementy należy zabezpieczyć odpowiednim impregnatem przeciwpożarowym do drewna.
 • Nie umieszczać stoisk handlowych przy Sukiennicach od strony ul. Brackiej. Stoiska nie powinny przylegać bezpośrednio do Sukiennic.
 • Stoiska handlowe należy umieścić na podkładach wykonanych z materiałów ognioodpornych.
 • Sprzęt gaśniczy na terenie imprezy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie):
  • na każdym stoisku handlowym (poza gastronomicznymi) znajdującym się na terenie imprezy należy umieścić gaśnicę proszkową minimum 2 kg, natomiast na stoiskach
   gastronomicznych (grille) należy umieścić gaśnicę typu F (do gaszenia olejów i tłuszczów) np. GP4XABC,
  • ewentualnie umieścić na terenie imprezy w miejscach ogólnodostępnych dla obsługi dwa agregaty proszkowe AP25 lub wyznaczyć miejsca ogólnodostępne dla obsługi, w których zostaną umieszczone gaśnice,
  • w jednym obiekcie mogą znajdować się maksymalnie 2 butle gazowe o zawartości gazu do 11 kg każda,
  • na każdym stoisku należy umieścić w widoczny sposób nad miejscem lokalizacji gaśnicy, naklejkę ppoż. „Gaśnica”,
  • ochrona imprezy powinna być odpowiednio przeszkolona oraz posiadać podręczny sprzęt gaśniczy, a także koce gaśnicze.
 • Służby porządkowe na terenie imprezy powinny być widoczne. Grupa ochroniarzy powinna mieć dowódcę, który będzie posiadał telefony kontaktowane do wszystkich służb.
 • Proponuje się ewentualne wprowadzenie monitoringu na terenie imprezy poprzez umieszczenie dwóch kamer, które będą monitorować główne ciągi.
 • Organizator powinien poinformować kupców o konieczności współpracy z ochroną i zgłaszaniu ewentualnych, budzących podejrzenie osób i sytuacji.

Wytyczne estetyki i reklam

1. Wymagania ogólne

 • Dopuszcza się oznakowanie imprez na elementach wyposażenia wyłącznie w formie zgodnej z zaprojektowaną jednolitą linią graficzną i wzorniczą – Systemem Identyfikacji Wizualnej Imprezy.
 • Dopuszcza się dekoracje okolicznościowe umieszczone na zadaszeniach stoisk w formie kiosków, zgodne z przyjętym dla danej imprezy Systemem Identyfikacji Wizualnej.
 • Dopuszcza się oświetlenie stoisk handlowych oraz namiotów i innych elementów przestrzennych (z wyłączeniem aranżacji sceny) światłem wyłącznie w kolorystyce białej ciepłej (barwa światła o temperaturze barwowej do 3000 K).
 • Nie dopuszcza się oświetlenia i oznakowania imprez w formie neonów, tablic ledowych oraz wyświetlaczy ledowych i telebimów.
 • Nie dopuszcza się dodatkowych oznaczeń wystawców oraz dodatkowych nośników reklamowych montowanych na zewnątrz stoisk.
 • Układ przestrzenny imprezy oraz montaż elementów wyposażenia imprezy należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Należy pozostawić odstęp pomiędzy kioskami znajdującymi się wzdłuż linii A – В a ławkami granitowymi, w których znajdują się elementy systemu wentylacyjnego Oddziału Muzeum Krakowa Rynek Podziemny, czerpnie i wyrzutnie powietrza.
 • Dopuszcza się wystawki przed stoiskami w jednolitej formie, zadaszone markizą.
 • Dopuszcza się wyłącznie markizy jednobarwne i jednopłaszczyznowe w kolorystyce jasny beż – RAL 1015, montowane bezpośrednio do ściany frontowej stoiska (w przypadku zastosowania markiz dopuszcza się podświetlenie w formie pasków ledowych na konstrukcji wewnętrznej markizy w kolorystyce białej, ciepłej – temperatura barwowa światła do 3000 K).
 • Nie dopuszcza się używania jednorazowych plastikowych talerzy, sztućców, kubków, kufli, toreb, gadżetów, opakowań itp.
 • Nie dopuszcza się umieszczania wolnostojących urządzeń technicznych (np. lodówek) na zewnątrz stoisk.
 • Dopuszcza się umieszczanie dodatkowych elementów przestrzennych pomiędzy stoiskami o charakterze wyłącznie dekoracyjnym, nie dopuszcza się zmiany funkcji elementów dekoracyjnych w formę stoisk handlowych lub wystawek.
 • Należy przysłonić w sposób estetyczny wszystkie pojemniki, toalety oraz zaplecze techniczne sceny.

2. Scena

 • Wymagania ogólne
  • Należy uzgodnić jej umieszczenie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Wszystkie montowane elementy muszą być czyste.
  • Wszystkie elementy typu plandeki, horyzonty, banery ulegają dosyć szybkiemu zużyciu. Nie są akceptowane elementy zniszczone i zużyte w stopniu, w którym przestają pełnić funkcję estetyczną.
  • Ekrany diodowe i konstrukcje nośne pod banerem po bokach sceny możliwe tylko i wyłącznie przy zachowaniu symetrii, czyli dwie takie same siatki banerowe z identyfikacją wizualną/czytelnym tytułem wydarzenia po obu stronach sceny.
  • Nie dopuszcza się zastosowania dodatkowych nośników reklamowych w obrębie wygrodzonego terenu wokół sceny.
  • Flagi możliwe do postawienia tylko na terenie widowni, obok reżyserki (FOH), przy wejściach.
  • Widownia: materiał przysłaniający płoty lekkie niskie – dopuszcza się na wejściach lub na całości linii płotów (identyfikacja wizualna wydarzenia, regulamin wydarzenia, logotypy monochromatyczne).
  • Identyfikacja wizualna: materiały drukowane eksponowane w obrębie sceny powinny być spójne z oprawą wizualną wydarzenia. Logotypy w wersji monochromatycznej (w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji – wielobarwne).
 • Wytyczne dotyczące konstrukcji z podziałem na 4 klasy ze względu na wielkość.
  • Małe podesty sceniczne z zadaszeniem – zadaszony podest sceny o powierzchni do ok. 40 m2
   Wariant sceny ok. 7 x 5 m (dach), 6 x 4 m (podest):

   • Zaleca się konstrukcje zbudowane w całości z kratownicy przestrzennej. Konstrukcja zadaszenia połączona bezpośrednio ze słupami nośnymi – bez stosowania wózków
    i wyciągarek;
    « Plandeka poszycia dachu: czarna, biała lub przeźroczysta ew. szara. Nie dopuszcza się plandek kolorowych;
   • Niezalecane horyzonty boczne;
   • Tylny horyzont: pełny lub siatkowy (akceptowany jest horyzont z identyfikacją wizualną imprezy) w pełnym rozmiarze prześwitu (czyli ok. 7 x 3);
   • Nie zaleca się baneru na linii frontu dachu;
   • Niedopuszczalne banery na tylnym horyzoncie mniejsze niż okno sceny (muszą wypełniać całą przestrzeń);
   • Techniczne kulisy sceny (workwingi) – brak lub w namiotach z boków sceny – wymogi względem namiotów patrz niżej.
  • Średnie podesty sceniczne z zadaszeniem – zadaszony podest sceny o powierzchni od 40 do ok. 80 nr
   Wariant sceny ok. 10 x 8 m (dach), 8 x 6 m (podest)

   • Zaplecze: wymagane jest, aby zaplecze sceniczne wygrodzone było płotami budowlanymi siatkowymi, wysokimi, wysłoniętymi siatkami (dopuszczalne barwy jasne, szarość lub beż). Dopuszczalne są monochromatyczne logotypy na jednolitym tle (w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji – wielobarwne);
    « Plandeka poszycia dachu: czarna, biała lub przeźroczysta ew. szara. Nie dopuszcza się plandek kolorowych;
   • Akceptowane horyzonty boczne, najlepiej siatkowe jednoczęściowe;
   • Tylny horyzont: pełny lub siatkowy (akceptowany jest horyzont z identyfikacją wizualną imprezy);
   • Możliwość zamontowana baneru na linii frontu dachu; jednakże tylko w pełni napiętego na ramie. Rama z banerem musi odpowiadać wielkości dachu czyli szerokość baneru = szerokość okna scenicznego. Maksymalna wysokość baneru 1,5 m;
   • Techniczne kulisy sceny (workwingi) zadaszone z pełnymi horyzontami w kolorze zgodnym z kolorystyką poszycia dachu:
    – dla zadaszenia czarnego lub szarego – workwingi czarne,
    – dla zadaszenia przeźroczystego – workwingi białe lub beżowe,
    – dla zadaszenia białego – workwingi białe.
  • Duże podesty sceniczne z zadaszeniem – zadaszony podest sceny o powierzchni od 80 do ok. 300 m2
   Wariant sceny ok. 14 x 12 m (dach), 12 x 11 m (podest)

   • Zaplecze: wymagane jest, aby zaplecze sceniczne wygrodzone było płotami budowlanymi siatkowymi, wysokimi, wysłoniętymi siatkami (dopuszczalne barwy jasne, szarość lub beż). Dopuszczalne są monochromatyczne logotypy na jednolitym tle (w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji – wielobarwne);
    « Plandeka poszycia dachu: czarna, biała lub przeźroczysta ew. szara. Nie dopuszcza się plandek kolorowych;
   • Akceptowane horyzonty boczne, siatkowe oraz pełne jednoczęściowe;
   • Tylny horyzont: pełny lub siatkowy (akceptowany jest horyzont z identyfikacją wizualną imprezy);
   • Możliwość zamontowana baneru na linii frontu dachu jednakże tylko w pełni napiętego na ramie. Rama z banerem musi odpowiadać wielkości dachu czyli szerokość baneru = szerokość okna scenicznego. Maksymalna wysokość baneru 1,5 m;
   • Techniczne kulisy sceny (workwingi) zadaszone z pełnymi horyzontami w kolorze zgodnym z kolorystyką poszycia dachu:
    – Dla zadaszenia czarnego lub szarego – workwingi czarne,
    – dla zadaszenia przeźroczystego – workwingi białe lub beżowe,
    – dla zadaszenia białego – workwingi białe.
  • Nietypowe konstrukcje z zadaszeniem
   Wszystkie konstrukcje nie mieszczące się w powyższym podziale. Imprezy telewizyjne lub wymagające wykorzystania dużej scenografii lub nietypowych konstrukcji będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Inne elementy konstrukcyjne
  • Zbiorniki balastowe
   W każdym przypadku zbiorniki balastowe muszą być estetycznie wysłonięte. Wymagane jest wykonanie tego czarnym materiałem naciągniętym na ramy drewniane.
  • Reżyserka (Front of Hose – FOH)
   • W zależności od wielkości wydarzenia dopuszcza się zastosowanie tak namiotu, jak i wolnostojącej konstrukcji rusztowaniowej.
   • W przypadku zastosowania konstrukcji rusztowaniowej wymagane jest, aby plandeki boczne montowane były w systemie kedarowym lub panelowym.
   • Nie dopuszcza się montażu plandek oczkowanych.
   • Zadaszenie tylko w kolorze czarnym, boczne plandeki czarne lub z kreacją wydarzenia.
  • • Konstrukcje pod ekrany diodowe
   • Akceptowane są tak konstrukcje kratownicowe wolnostojące i połączone z konstrukcją dachu (bramka) i typu layer (krzesło).
   • W przypadku konstrukcji typu krzesło wymagane jest zapewnienie pełnego materiału wysłaniającego od dolnej linii ekranu diodowego do poziomu gruntu oraz całego boku również do poziomu gruntu. Materiał wysłaniający koloru czarnego.
  • Bramki kratownicowe pod banery
   Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowych słupów do stworzenia konstrukcji nośnych pod banery po obu stronach sceny, w szczególności aby wysłonić techniczne kulisy sceny (workwingi). Jednakże sugeruje się zastosowanie ekranów diodowych zamiast siatek.

Imprezy plenerowe

 • Wymagania ogólne
  • Dopuszcza się umieszczenie płotków wygradzających wzdłuż trasy wydarzenia.
  • Nie dopuszcza się umieszczania namiotów (sponsorskich, technicznych), punktów gastronomicznych.
 • Nośniki reklamowe
  • Dopuszcza się użycie masztów flagowych na płycie Rynku Głównego do wywieszenia flag promujących wydarzenie/imprezę.
  • Dopuszcza się banery na płotkach wygradzających wzdłuż trasy biegu: płotki wygradzające o wym. ok. 2,4 m x 1,1 m; format banerów: dostosowany do wielkości płotów; kolorystyka i elementy graficzne: tło logotypu jednobarwne (białe).
  • Powierzchnia zadruku banerów – nazwa imprezy, logotyp organizatora/sponsora/patrona medialnego (wyłącznie w wersji achromatycznej lub monochromatycznej) – nie może przekraczać więcej niż 50% całkowitej powierzchni baneru).
  • Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamowych wolnostojących np.: namiotów reklamowych, balonów reklamowych, winderów – skrzydeł reklamowych, windmanów – chwiejów reklamowych, słupów reklamowych, itp.
  • Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamowych na latarniach ulicznych.
  • Nie dopuszcza się promocji imprezy w formie rozdawania ulotek oraz balonów.
 • Ogólne odstępstwa
  Można odstąpić od przyjętych powyżej wymogów określonych w załączniku nr 6, po uzgodnieniu z zespołem właściwym do zarządzania historycznym centrum Krakowa, wyłącznie w sytuacji, gdy dane działanie jest:

  • konieczne do organizacji wydarzenia i wynika ze jego specyfiki,
  • wymogiem wynikającym z licencji do organizacji danej imprezy,
  • wymogiem wynikającym z przepisów lub wytycznych ogólnopolskich związków lub stowarzyszeń,
  • wymogiem międzynarodowej federacji.

Księga standardów oprawy wizualnej wydarzeń plenerowych w Krakowie

Logo kontrastowe Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem