Estetyka elewacji

Umieszczanie szyldów:

Montaż na elewacji szyldu płaszczyznowego wymaga uzyskania uzgodnień:

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uwaga! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a na pozostałych obiektach- opinii

Procedura KZ

Plastyka Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-6

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, wówczas należy zwrócić się z wnioskiem do:

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

procedura ZBK-10

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

UWAGA! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a na pozostałych obiektach – zgłoszenia

Pozwolenie na budowę – Procedura AU-4
Zgłoszenie budowy – wykonania robót budowlanych – Procedura AU-10

Montaż na elewacji szyldu na wysięgniku wymaga uzyskania uzgodnień:

Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14

Procedura ZDMK-27

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uwaga! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a na pozostałych obiektach- opinii

Procedura KZ

Plastyka Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-6

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, wówczas należy zwrócić się z wnioskiem do:

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

procedura ZBK-10

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

UWAGA! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a na pozostałych obiektach – zgłoszenia

Pozwolenie na budowę – Procedura AU-4
Zgłoszenie budowy – wykonania robót budowlanych – Procedura AU-10

Dozwolone wymiary szyldów:

 • Szyld może być umieszczony płasko na elewacji, w witrynie lokalu albo na wysięgniku,
 • Szyld na nośniku płaszczyznowym nie może mieć powierzchni większej niż 2 m2, przy czym umieszczony w witrynie może maksymalnie zajmować 30% jej powierzchni
 • Szyld na wysięgniku może być umieszczony na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w odległości maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika i mieć nie więcej niż 60 cm wysokości

Przepisy dotyczące szyldów i reklam

Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów!

 • Nie umieszczaj więcej niż jeden szyld na budynku, w którym jest prowadzona działalność
 • Nie umieszczaj szyldu na innych budynkach, poza tym, w którym jest prowadzona działalność
 • Możesz umieścić dodatkowy jeden szyld w celu oznaczenia swojego lokalu, jeżeli prowadzisz działalność w lokalu z dojściem wyłącznie od strony ogólnodostępnego wnętrza urbanistycznego
 • Nie umieszczaj tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych powyżej linii parteru (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra), w tym w oknach na całej elewacji budynku za wyjątkiem umieszczania na elewacji nazw własnych obiektów użyteczności publicznej, określających dominującą (przeważającą) funkcję w obiektach, jak: hotel, poczta, kino, teatr
 • Nie umieszczaj szyldów o jaskrawej kolorystyce (za wyjątkiem neonów rurkowych), jak również odbijających światło odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,
 • Nie umieszczaj tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, z wyjątkiem tablic z informacjami dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i drogowego;
 • Nie zawieszaj banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami; zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub towarzyszącej odbywającym się imprezom;
 • Dopuszcza się lokalizację tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o wysokości całkowitej do 3,5 m, instalowanych w wykonaniu obowiązków związanych z informacją publiczną oraz towarzyszących odbywającym się imprezom, o których mowa w § 2 pkt 11, na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy i do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu;
 • Nie umieszczaj tablic reklamowych i urządzeń reklamowych eksponujących reklamy sprzeczne z moralnością publiczną;
 • Nie umieszczaj tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, przejściach i przejazdach do budynków w sposób przesłaniający światło bram, przejść i przejazdów oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat; Nie jest możliwe umieszczanie reklam na nawierzchniach placów i dróg;
 • Dopuszcza się sytuowanie słupów ogłoszeniowych z zachowaniem warunków określonych w § 3, ich zgodności z ustaleniami Planów oraz w sposób nie przesłaniający głównych osi widokowych.

Aranżacja witryn i elewacji

Wyklejki na szybach mogą zajmować maksymalnie 30% powierzchni witryny i mogą zawierać wyłącznie informacje na temat:

 • Możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności: rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich,
 • Możliwości zwrotu podatku VAT,
 • Godzin otwarcia lokalu,
 • Ochrony lub monitoringu obiektu – bez nazw i graficznych oznaczeń podmiotów świadczących usługę,
 • Przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż, na wynajem lub do wydzierżawienia,

Markizy

 • Istnieje możliwość stosowania markiz, daszków i innych rodzajów zadaszeń, z zachowaniem warunków opisanych w uchwale § 3 uchwały PKNH.
 • Nie można stosować markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki, czy przysłaniających osie widokowe.

Chorągwie, chorągiewki, banery i inne reklamy

 • Nie ma możliwości umieszczania na elewacjach budynków chorągwi, chorągiewek, proporczyków i banerów oraz innych reklam, za wyjątkiem budynków instytucji, na których jest to dopuszczalne na podstawie przepisów odrębnych oraz towarzyszących odbywającym się imprezom, o których mowa w § 2 pkt 11 uchwały PKNH, na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy i do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu;

Urządzenia nagłaśniające i klimatyzujące

 • Nie można umieszczać urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących od strony głównych ciągów komunikacyjnych;

Iluminacja obiektów budowlanych

 • Nie można stosować światła innego niż białe lub zbliżone do białego w iluminacji obiektów budowlanych
Logo kontrastowe Park Kulturowy Nowa Huta