Podstawy prawne

Uchwała o PKKS

Plan ochrony PKKS

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane reguluje kwestie uzyskiwania zgód administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych, np. pozwoleń na budowę niezbędnych do uzyskania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Treść ustawy

Uchwała krajobrazowa

Uchwała w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – tzw. uchwała krajobrazowa.

Treść uchwały

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Treść ustawy

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem