Konsultacje społeczne

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Krakowa

Projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem został przekazany Zarządzeniem nr 638/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2022 r. pod obrady Rady Miasta Krakowa.

Więcej informacji na stronie internetowej BIP: https://bip.krakow.pl/

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – wyniki konsultacji społecznych

W dniach 25 października do 19 listopada 2021 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

Planowany park kulturowy to kolejny po Starym Mieście i Nowej Hucie obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli postrzegana przez ludzi przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii.

Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych pozwoliło poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy wobec projektowanego Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Raport stanowiący podsumowanie przebiegu i prezentację wyników konsultacji społecznych dostępny jest pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=143126.

Prezentowany materiał zawiera także ustosunkowanie się do postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i przedsiębiorców (załącznik nr 4 do raportu).

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, w tym przeanalizowanych formularzy konsultacyjnych, będzie zrewidowany projekt uchwały. Aktualnie projekt uchwały jest poddawany poprawkom i uzupełnieniom. Po uzyskaniu ponownej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie poddany głosowaniu przez Radę Miasta Krakowa.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem