Aktualności

29.05.2021

Park Kulturowy Nowa Huta

29 maja 2021 r. minął okres dostosowawczy do przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Nowej Hucie (uchwała Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r.).

Informacje na temat funkcjonowania Parku Kulturowego Nowa Huta można uzyskiwać w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, pod numerem telefonu 12 616 15 99 lub osobiście w punkcie konsultacyjnym INFOKRAKÓW, na os. Zgody 7. Punkt będzie czynny od 1 czerwca br., dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki), w godzinach 12.00 – 15.00.

Kalendarz

1978
wpis Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
2010
utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto
2019
Utworzenie Parku Kulturowego Nowa Huta
2019
Prezydencja Krakowa w OWHC

Kraków

Troska o wspólną
przestrzeń

Parki kulturowe są szczególną formą ochrony zabytków wskazaną w art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przepisami szczególnymi wskazanej ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, może na podstawie uchwały utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
W uchwale określa się nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mogą dotyczyć: prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej. Dodatkowo w uchwale można regulować kwestie zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, składowania lub magazynowania odpadów, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Logo kontrastowe Parki Kulturowe  w Krakowie