Estetyka elewacji

Umieszczanie szyldów i tablic z menu:

Montaż na elewacji szyldu płaszczyznowego wymaga uzgodnień:

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-002 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uwaga! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a na pozostałych obiektach- opinii

Procedura KZ

Plastyka Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 1 7a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-6

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, wówczas należy zwrócić się z wnioskiem do:

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

procedurą ZBK-10

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

UWAGA! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a na pozostałych obiektach – zgłoszenia

Pozwolenie na budowę – Procedura AU-4
Zgłoszenie budowy – wykonania robót budowlanych – Procedura AU-10

Montaż na elewacji szyldu na wysięgniku wymaga uzyskania uzgodnień:

Złóż wniosek z kompletem dokumentów do:

Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14

zgodnie z procedurą ZDMK-27

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uwaga! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a na pozostałych obiektach- opinii

Procedura KZ

Plastyka Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-6

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe, jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów, zgodnie z procedurą ZKK-10 oraz wniosek z kompletem dokumentów do Plastyka Miasta – graficzny i zwymiarowany projekt nośnika informacji wizualnej z uwzględnieniem formy, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia itp., wraz z jego wizualizacją na nieruchomości.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

procedurą ZBK-10

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

UWAGA! Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a na pozostałych obiektach – zgłoszenia

Pozwolenie na budowę – Procedura AU-4
Zgłoszenie budowy – wykonania robót budowlanych – Procedura AU-10

Ekspozycja szyldów:

Szyld ma być dostosowany do kompozycji architektonicznej i charakteru obiektów lub urządzeń budowlanych, na których jest umieszczony.

Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania opinii Plastyka Miasta, pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę Wydziału Architektury i Urbanistyki, a na pozostałych obiektach konieczne jest uzyskanie opinii Plastyka Miasta i opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Umieszczenie szyldu na wysięgniku (w pasie drogowym) wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miasta Krakowa).

Umieszczenie szyldu w pasie drogowym (szyld na wysięgniku) wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miasta Krakowa).

Dozwolone wymiary szyldów

 • Szyld może być umieszczony: prostopadle do elewacji – na wysięgniku, płasko na elewacji, na witrynie lokalu, na ogrodzeniu w formie muru, na ścianie obiektu budowlanego lub na urządzeniu budowlanym za pomocą techniki malarskiej oraz sgraffita.
 • Powierzchnia szyldów płaszczyznowych nie powinna przekraczać 1m².
 • Szyld na wysięgniku powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika i mieć nie więcej niż 60 cm wysokości.
 • Zakaz umieszczania szyldów w formie znaków towarowych, za wyjątkiem oznaczenia lokali firmowych mieszczących się w danym budynku.
 • Zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej działalności, jeżeli wejście do nieruchomości możliwe jest wyłącznie od jednej strony.
 • Zakaz umieszczania więcej niż dwóch szyldów jeżeli funkcjonujące wejścia do nieruchomości usytuowane są więcej niż z jednej strony.
 • Zakaz umieszczania więcej niż trzech szyldów, jeżeli wejście do lokalu znajdującego się w oficynie możliwe jest wyłącznie przez podcień.

Transparentność przeszkleń

Zakaz ograniczania transparentności przeszkleń lokali (w których prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa), za wyjątkiem: stosowania mlecznych szyb lub folii na przeszkleniach pomieszczeń, w których jest to uzasadnione sposobem użytkowania, umieszczania informacji o trwającym w lokalu wydarzeniu artystycznym, muzycznym lub literackim, umieszczania informacji o: płatnościach kartami płatniczymi, godzinach otwarcia, ochronie lub monitoringu, sprzedaży czy wynajmie lokalu (łącznie nie więcej niż 30% przeszklenia) oraz informacji umieszczanych na czas trwania remontu.

Aranżacja elewacji

 • Zakaz instalowania anten, masztów oraz innych urządzeń technicznych na dachach budynków oraz elewacjach w sposób widoczny z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej.
 • Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych i wjazdowych, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. W przypadku konieczności wymiany powyższych elementów niedopuszczalne jest stosowanie tworzyw sztucznych oraz należy przywrócić tradycyjną formę przy zastosowaniu tradycyjnego materiału.
 • Zakaz lokalizowania wolnostojących: bankomatów, automatów sprzedających lub przechowujących towary, automatów przechowujących przesyłki itp.
 • Istnieje możliwość instalowania na elewacjach szyldów, markiz, daszków i innych zadaszeń za wyjątkiem zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki czy przesłaniających osie widokowe a także markiz wielobarwnych, kilkupłaszczyznowych, koszowych, półokrągłych lub we wzory.
 • Zakaz instalowania na elewacjach urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących.
 • Zakaz instalowania urządzeń podświetlających obiekty światłem innym niż białe, o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym, jak również stanowiącym reklamę świetlną.
 • Zakaz instalowania na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków rolet kasetowych, z dopuszczeniem możliwości zastosowania w obrębie parteru krat rolowanych, profilowanych sinusoidalnie, łączonych przegubowo spinkami.
 • Na ogrodzeniach, ścianach szczytowych lub ścianach ślepych budynków (przy granicy z działką sąsiednią) dopuszcza się murale, o ile nie stanowią formy promocji przedsiębiorstwa, towarów i usług.
 • Zakaz utrzymywania usytuowanych od strony przestrzeni publicznej: elewacji lub urządzeń budowlanych oklejonych plakatami lub noszących ślady uprzedniej ingerencji w ich strukturę, w tym na skutek poprzednio zainstalowanych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
 • Dopuszcza się ogrody wertykalne na elewacjach – za wyjątkiem elewacji frontowych. Na obiektach zabytkowych dopuszcza się ogrody wertykalne tylko na ścianach szczytowych i elewacjach tylnych, pozbawionych dekoracji, w tym detali architektonicznych.

Ekspozycja tablic i urządzeń reklamowych

 • Zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej Parku, za wyjątkiem nośników reklamowych ujętych w uchwale.
 • Zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, z wyjątkiem tablic z informacjami dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i drogowego.
 • Zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób przesłaniający światło bram, przejść, przejazdów i ogólnodostępnych sieni oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat, z wyłączeniem przejść zlokalizowanych w podcieniach budynków.
 • Zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, jak też w formie: banerów, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów, ekranów, projektorów lub wyświetlaczy oraz wykorzystujących światło o zmieniającym się natężeniu, błyskowe lub pulsujące.
 • Zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych eksponujących treści sprzeczne z moralnością publiczną.
 • Słupy plakatowo-reklamowe („okrąglaki”) dopuszcza się jedynie w lokalizacjach określonych w uchwale.

Ekspozycja tablic i urządzeń reklamowych na statkach

 • Szyld na statku może być umieszczony na płasko na burcie bądź nadbudówce statku (powierzchnia do 3 m²).
 • Zakaz umieszczania na każdej burcie statku bądź jego nadbudówce więcej niż jednego szyldu, w tym zakaz umieszczania szyldów poza statkiem.
 • Zakaz umieszczania na statku szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów, w formie ekranów, projektorów lub wyświetlaczy oraz wykorzystujących światło o zmieniającym się natężeniu, błyskowe lub pulsujące.
 • Zakaz umieszczania na statku znaków towarowych za wyjątkiem oznaczenia w formie szyldu działalności handlowej i usługowej świadczonej bezpośrednio przez podmiot prowadzący tę działalność.
 • Dopuszcza się umieszczanie jednolitych kolorystycznie i graficznie szyldów na lambrekinach parasoli znajdujących się na pokładzie statku (jedynie naprzemiennie: szyld, czyli oznaczenie podmiotu lub informacja o prowadzonej działalności oraz logo sponsora).

Urządzenia nagłaśniające i klimatyzujące

 • Zakaz umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących.

 

Logo kontrastowe Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem