Nowa Huta

Odsłońmy piękno Nowej Huty

Dokument Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, wskazał wyraźnie, że jest to miejsce i przestrzeń kulturowa, która w sposób syntetyczny i wielowątkowy ilustruje historię Polski drugiej połowy XX w. Historię złożoną i niełatwą, bez znajomości której nie można dobrze odczytywać współczesności.

Dzielnica to cenny zespół zabytkowy ukształtowany w drugiej połowie XX w., zarówno w skali urbanistycznej, jak i poszczególnych realizacji architektonicznych. Nowa Huta to wyjątkowy w skali kraju przykład zmagania się rodzimej architektonicznej tradycji modernizmu, z narzuconymi wzorcami socrealizmu oraz późniejszą recepcją stylu międzynarodowego i jego relacji z socmodernizmem. Nowa Huta, to odrębna część żywego, współczesnego miasta, w którym rozwój idzie w parze z dbałością o dziedzictwo materialne i niematerialne, w którym wyrosło silne środowisko samorządowców i regionalistów, miłośników lokalnej tradycji kulturowej.

Jednocześnie Nowa Huta, to interesujący przykład urbanistycznej kompozycji zieleni, dopełniającej program funkcjonalny i estetyczny miasta w skali makro. Do walorów zaliczyć można bezpośrednie sąsiedztwo Łąk Nowohuckich, które zachowały zbliżony do pierwotnego stan, doceniany tak ze względów przyrodniczych, jak i krajobrazowych. Teren ten jest integralnym (choć w koncepcji Tadeusza Ptaszyckiego nieuwzględnianym) elementem Placu Centralnego, z którego otwiera się imponująca, nieznacznie zakłócona odległą zabudową, panorama Beskidów i Tatr, poprzez dolinę Wisły.

Wreszcie, Nowa Huta to przykład dokumentujący ludzką skłonność do poszukiwania utopii – od idealnego miasta w rozumieniu urbanistycznym, po idealne społeczeństwo. Tym samym wpisuje się w dzieje cywilizacji od koncepcji antycznych, przez ideały renesansu, społeczne utopie Roberta Owena i dziewiętnastowiecznych socjalistów, po koncepcje totalitarne XX w.

Nowa Huta to także miejsce gdzie Polacy dowiedli przywiązania do wartości i swobód obywatelskich. Miasto, które miało kształtować społeczeństwo socjalistyczne, podporządkowane totalitarnej ideologii komunistów, a stało się widownią „walki o Krzyż”, robotniczych protestów i bastionem „Solidarności”. Nasycona jest elementami dokumentującymi nie tylko historię kraju, ale też odnoszącymi się do sytuacji politycznej świata drugiej połowy XX w., związanymi z „zimną wojną”, oraz kolejnymi fazami międzynarodowego, politycznego „ocieplenia”.

Nowa Huta, to miejsce, które skłania do refleksji historycznych o przemianach krajobrazu kulturowego, od sielskiego krajobrazu wsi podkrakowskich o średniowiecznej metryce, po zurbanizowany krajobraz dzielnicy industrialnej, czyli ilustruje kluczowe tendencje przemian cywilizacyjnych kraju. Dzielnica stała się istotnym celem kwalifikowanego ruchu turystycznego, poszukującego odmienności od typowych wycieczek kulturowych.

Park Kulturowy Nowa Huta

20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Park Kulturowy Nowa Huta obejmuje powierzchnię przeszło 376 ha, która położona jest w granicach wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, powiększonego o cenne kulturowo obszary okolic Dworu Jana Matejki w Krzesławicach, Mogiły, os. Centrum E oraz Nowohuckiego Centrum Kultury.

Przyjęte regulacje umożliwiają realizację celów wskazanych w uchwale:

  1. zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty w granicach Parku,
  2. ochronę historycznej linii zabudowy, jak też gabarytów i form zespołów architektonicznych i obiektów architektonicznych,
  3. ochronę funkcjonalną i kompozycyjną placów i pierwotnego układu zieleni, z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zielonych,
  4. ochronę osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem widoków wzdłuż alej: Jana Pawła II, Solidarności, Róż i gen. Andersa,
  5. ochronę krajobrazu kulturowego realizowanego w formie przeciwdziałania nadmiernej rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową Nowej Huty i związaną z nią estetyką

Uchwała o Parku Kulturowym Nowa Huta zawiera regulacje dotyczące wielu zagadnień, mających wpływ na krajobraz kulturowy tej części miasta, m.in. w zakresie: prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych, działalności handlowej i usługowej, organizacji imprez, umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz reklam, instalowania urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia czy też składowania i magazynowania odpadów.

Uchwała o utworzeniu parku kulturowego stanowi akt prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego, do którego przestrzegania zobligowane są wszystkie podmioty funkcjonujące w sferze objętej regulacjami tej uchwały.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta