Odpowiedzialność

Opłaty/ kary za naruszenie przepisów

Naruszający przepisy uchwały o Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem muszą liczyć się z prawnymi konsekwencjami.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 21 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 840) osoby dopuszczające się naruszeń przepisów uchwały popełniają wykroczenia i mogą podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Mandat karny w wysokości do 500 zł nałożony może być przez Straż Miejską Miasta Krakowa albo Policję. Jeżeli funkcjonariusze uznają to za zasadne, zamiast nałożenia mandatu, mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec grzywnę do 5000 zł oraz pozostałe kary i środki karne. Popełnienie wykroczenia przeciwko uchwale o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto może powodować również przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy, przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia lub obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.

Jednocześnie osoby zajmujące bez zgody pas drogowy lub teren należący do Gminy Miejskiej Kraków mogą zostać obciążeni z tego tytułu dodatkowymi opłatami według przepisów odrębnych.

Ponadto trzeba przypomnieć, że roboty budowlane wykonywane bez zgód administracyjnych (pozwolenia na budowę/zgłoszenia czy też pozwolenia konserwatorskiego) mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przez nadzór budowlany lub służby konserwatorskie.

 

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem