Artyści uliczni

Zasady prezentacji

Na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta dopuszczono możliwość występów artystów ulicznych

Wykonywanie prezentacji ulicznych wymaga zachowania warunków określonych w § 3 uchwały PKNH oraz uzyskania zezwolenia zarządzającego terenem lub podpisania z nim umowy

Na terenie dróg publicznych należy uzyskać zezwolenie w formie decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
Telefon: (12) 616 70 23

Procedura ZDMK-69

Na pozostałych terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa – zawarcia stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków lub Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Krakowa.

Podmiotem właściwym do podpisania stosownej umowy jest właściwa miejska jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa, będąca podmiotem zarządzającym daną nieruchomością.

Przestrzegaj przepisów prawa

Przepisy uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta wprowadziły zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na terenie Parku, z dopuszczeniem ich używania w przypadkach określonych w przepisach odrębnych Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

  1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.”
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta