Roboty budowlane

Zanim przystąpisz do robót budowlanych

Sprawdź jakie powinieneś uzyskać zgody i opinie konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę lub wykonania zgłoszenia oraz jakie dokumenty są niezbędne do ich uzyskania

Skontaktuj się z:

Miejskim Konserwatorem Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Wydziałem Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

Sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego na obszarze, na którym położony jest Twój obiekt budowlany. Upewnij się czy twoje zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami tego planu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zapisy znajdziesz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK pod linkiem

Jeśli to konieczne, uzyskaj pozwolenie na budowę lub dokonaj zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

Działaj zgodnie z prawem

Przestrzegaj przepisów wprowadzonych na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta:

  • Nie wykonuj robót budowlanych prowadzących do zmian wystroju elewacji, kształtu dachów i wysokości kalenicy jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają takich zmian
  • Jeżeli wykonujesz roboty budowlane w granicach wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, w tym dokonujesz adaptacji poddaszy, zmieniasz kolorystykę elewację lub wykonujesz roboty związane z termomodernizacją musisz zachować warunki określone w § 3 uchwały PKNH
  • Zachowanie warunków z § 3 uchwały PKNH nie zwalnia Cię od obowiązku przestrzegania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Zachowaj i chroń detale architektoniczne oraz tektonikę tynków elewacji budynków
  • Możesz wymienić stolarkę okienną, witryny sklepowe, bramy wejściowe i wjazdowe oraz rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie wyłącznie przy zastosowaniu form nawiązujących do historycznych i przy uzyskaniu zgód właściwych organów (jeżeli są konieczne)
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta