Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w Nowej Hucie zakończone

Na przełomie sierpnia i września br. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa podjętej w listopadzie 2019 roku, w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”.

Stosowanie w praktyce przepisów nowohuckiego parku kulturowego, po kilku latach wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednolicenia w stosunku do tzw. „uchwały krajobrazowej” (m.in. w zakresie przyjętych definicji czy lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych). Zaproponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta były jednocześnie odpowiedzią na zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców oraz lokalne instytucje, a także mieszkańców postulaty, dotyczące m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Uczestnicy konsultacji poruszali przede wszystkim zagadnienia dotyczące sytuowania urządzeń klimatyzujących na elewacjach budynków, dopuszczalnych rozmiarów reklamy stanowiącej szyld i jej ewentualnej multiplikacji, kwestie dodatkowej reklamy prowadzonej działalności, która nie stanowi szyldu (w tym dopuszczenie sytuowania dodatkowych / dedykowanych nośników reklamowych dla instytucji kultury czy zwiększenie dopuszczalnego formatu reklamy), kwestie dopuszczenia szerszej możliwości ograniczenia transparentności przeszkleń w lokalach usługowych, kwestie lokalizacji słupów plakatowo – reklamowych „okrąglaków” oraz zagadnienia związane z sytuowaniem anten, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Zaproponowane w trakcie konsultacji przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy postulaty, zmiany i wnioski zostały poddane kolejno stosownej analizie. Wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, w tym przeanalizowanych formularzy konsultacyjnych, jest zrewidowany projekt uchwały. Będzie on w najbliższym czasie poddany głosowaniu w Radzie Miasta Krakowa. Po podjęciu uchwały, zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Raport:
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/435201/karta

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta