Imprezy w przestrzeni publicznej

Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa

Od 2020 r. funkcjonuje powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa zespół pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, w skrócie: Centrum Dziedzictwa. Jego zadaniem jest sprawne zarządzanie krajobrazem kulturowym i zasobami dziedzictwa kulturowego oraz wdrażanie rekomendacji ustanowionych przez UNESCO dla szczególnie wrażliwych obszarów miast historycznych.

Najważniejszym przedmiotem działania Centrum Dziedzictwa jest dokonywanie uzgodnień i opiniowanie imprez, które odbywają się na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego strefie buforowej, obszarach parków kulturowych (Stare Miasto, Nowa Huta, Kazimierz ze Stradomiem) oraz na Błoniach Krakowskich. Przede wszystkich chodzi o przedsięwzięcia organizowane na Rynku Głównym, Małym Rynku, placu Szczepańskim, placu Wolnica, Błoniach Krakowskich, Bulwarach Wisły, placu Wielkiej Armii Napoleona, Alei Róż, Rynku Podgórskim i placu przy Nowohuckim Centrum Kultury.

Centrum Dziedzictwa, któremu przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Pan Robert Piaskowski dokonuje analizy i oceny wszystkich istotnych zagadnień, związanych z organizacją imprez, mając na względzie w szczególności takie kwestie jak: temat i cel imprezy, termin, lokalizacja, aranżacja przestrzenna, elementy wyposażenia, reklamy, formy prezentacji sponsorów, asortyment handlowy, komunikacja i wjazd pojazdów oraz porządek i czystość.

Decyzja o powołaniu Centrum Dziedzictwa jest reakcją na coraz liczniej pojawiające się zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu różnego rodzaju wydarzeń oraz odpowiedzią na uwagi i postulaty mieszkańców, dotyczące zmniejszenia ilości imprez organizowanych w ścisłym centrum Krakowa oraz odciążenia w tym zakresie obszaru Starego Miasta. Zadaniem Centrum Dziedzictwa jest zadbanie o podniesienie jakości przedsięwzięć odbywających się w przestrzeni publicznej przede wszystkim pod względem estetycznym i organizacyjnym, co dotyczy zarówno imprez cyklicznych, uwzględnionych w tzw. wykazach imprez stałych, jak i wszelkich innych wydarzeń. Zasady opiniowania i uzgodnień dotyczą również produkcji audiowizualnych, w szczególności filmowych, reklamowych i teledysków realizowanych na placach i ulicach Miasta.

Zarządzenie nr 3291/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.

Link do strony

Wykazy imprez stałych

  • Zarządzenie 3363/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wykazów imprez stałych na terenach: Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły, plac Wielkiej Armii Napoleona, Aleja Róż, Rynek Podgórski, plac przy Nowohuckim Centrum Kultury

Udostępnianie miejsca pod imprezę/ przedsięwzięcie

W celu realizacji wydarzenia konieczne jest zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków lub Prezydentem Miasta Krakowa działającego w imieniu Skarbu Państwa albo uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) oraz pozytywna opinia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa.

Uzyskaj informację:

Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa
ul. Św. Krzyża 1
33-332 Kraków
Telefon: 616 19 22

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-69 Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (do 3 dni w miesiącu oraz towarzyszący imprezom i wydarzeniom bez względu na czas ich trwania) z wyłączeniem miejsc handlowych uzyskiwanych w drodze losowania (LINK).

Promowanie imprez w przestrzeni publicznej

  • Organizatorzy imprez mogą stosować na elewacjach budynków chorągwie, chorągiewki, proporczyki i banery na czas trwania imprez oraz na czas montaży i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy i do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu
  • Możliwe jest również umieszczenie banerów w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami towarzyszącym odbywającym się imprezom. Instalacja taka wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi lub zarządcy terenu
  • Dopuszczalna jest lokalizacja tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o wysokości całkowitej do 3,5 m, na czas trwania imprez oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni przed rozpoczęciem imprezy i do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu;

Księga standardów oprawy wizualnej wydarzeń plenerowych w Krakowie

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta